naar hoofdpagina

Welkom

Beste website bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt. U kunt op de website veel informatie vinden over passend onderwijs in de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel).

Mocht u vragen hebben, dan kun u ons telefonisch bereiken onder nummer 010 - 8200101 of per e-mail: info@aandenijssel.nl

Berichtgeving inzake coronavirus

Het coronavirus

Beste collega’s en relaties,

Op 17 maart jl. bent u geïnformeerd over de maatregelen die het samenwerkingsverband heeft genomen als gevolg van het coronavirus en de landelijke maatregelen, die inmiddels al zijn aangescherpt en verlengd. Dit betekent dat het samenwerkingsverband, overeenkomstig het landelijk besluit, geen (fysieke) bijeenkomsten zal organiseren tot 1 juni a.s. De geplande bijeenkomsten van de klankbordgroep en het IB-netwerk op 31 maart jl. zijn komen te vervallen. Waar het bilaterale dan wel kleinschalige overleggen betreft, wordt contact opgenomen met betrokkene(n).

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (nieuw of verlenging)

Hieronder vindt u informatie vanuit het samenwerkingsverband hoe te handelen in de periode dat beperkende maatregelen door het coronavirus van kracht zijn voor het onderwijs.

Overleg schoolondersteuningsteam

U kunt in Kindkans een hulpvraag aanmaken waarmee u het dossier ter inzage geeft aan de personen, waaronder de ouders, die u normaliter voor betreffende SOT uitgenodigd zou hebben.

U kiest hiervoor in Kindkans de hoofdtab Overlegronde en maakt vervolgens een nieuwe overlegronde aan met de bedoelde hulpvraag en de beoogde deelnemers. 

In de overlegronde kunt u schriftelijk met elkaar overleggen. U kunt hiernaast ook een telefonische of digitale vergadering beleggen met betrokkenen. Een verslag van deze vergadering wordt opgesteld. De deskundigen leggen de advisering schriftelijk vast. 

De verslagen kunt u veilig uploaden in Kindkans als bijlagen bij de hulpvraag. Via de overlegronde kunt u de betrokkenen ook vragen de bijlage bij de hulpvraag te downloaden en te lezen voor de vaststelling of het verslag en/of de verklaringen juist zijn weergegeven.

Tip: stel bij de Overlegronde een einddatum in en geef in de toelichtende tekst van de overlegronde aan dat, indien er geen reactie voor de einddatum wordt ontvangen, ervan wordt uitgegaan dat iedereen, ook de ouders, akkoord is met het verslag.

Toetsresultaten

Als door de huidige omstandigheden toetsmomenten zijn komen te vervallen, kan het meest recente LVS-overzicht worden toegevoegd. Graag erbij vermelden dat er door de huidige omstandigheden en de daaruit volgende tijdelijke schoolsluiting geen recentere toetsgegevens beschikbaar zijn. Dit is van belang voor de TLV-commissie.

De begeleiders passend onderwijs van Educé 

De begeleiders passend onderwijs van Educé kunt u benaderen voor vragen die voorliggen en zaken die nader om uitwerking vragen. U kunt uw begeleider passend onderwijs ook benutten inzake vraagstellingen kinderen in meer kwetsbare situaties. Neemt u gerust telefonisch dan wel per e-mail contact op met uw medewerker van Educé.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband

Voor vragen en voor lopende zaken is het samenwerkingsverband bereikbaar via de e-mail info@aandenijssel.nl, dan wel telefonisch van dinsdag t/m vrijdag onder het nummer 010 820 01 01.

Deze maatregel vraagt veel van iedereen, wij wensen u veel kracht en wijsheid toe en bovenal een goede gezondheid. Hopelijk leiden alle inspanningen tot het gewenste resultaat: het beheersbaar houden van het coronavirus. 

 

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Kiek Broekman
Directeur-bestuurder samenwerkingsverband Aan den IJssel

Mevrouw Milly Garritsen
Secretariaat samenwerkingsverband Aan den IJssel

Nieuws

Save the date - tafeltjesmiddag!
Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo. Het is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft. Meer informatie in het document hieronder.
woensdag 17 juni 2020
Ieder kind heeft recht op onderwijs
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Voor een aantal kinderen is maatwerk nodig. Dat maatwerk willen we bieden met onderwijs-zorgarrangementen. Afgelopen voorjaar hebben we benut om ons hierop goed voor te bereiden door met elkaar de randvoorwaarden vorm te geven.
dinsdag 01 oktober 2019

Agenda

woensdag
15-04-2020 10:00 uur

Vergadering raad van toezicht
vrijdag
17-04-2020 09:00 uur

Vergadering commissie TLV
donderdag
14-05-2020 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad
dinsdag
19-05-2020 10:30 uur

Vergadering auditcommissie
donderdag
04-06-2020 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep

volledige agenda