naar hoofdpagina

Welkom

Berichtgeving inzake coronavirus

Berichtgeving inzake coronavirus

Bericht 4 inzake het coronavirus
Datum 23 juni 2020

Beste lezer,

De scholen in het primair onderwijs werken weer volgens een volledig rooster. Hopelijk is het onderwijs weer goed opgestart. 

Voor het samenwerkingsverband geldt, overeenkomstig het landelijk beleid, dat er geen (fysieke) bijeenkomsten plaatsvinden. Waar het bilaterale dan wel kleinschalige overleggen betreft, wordt contact opgenomen met betrokkene(n).

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (nieuw of verlenging)

Hierover is in het tweede coronabericht onderstaande informatie gedeeld. Deze informatie is ongewijzigd.

Overleg schoolondersteuningsteam
U kunt in Kindkans een hulpvraag aanmaken waarmee u het dossier ter inzage geeft aan de personen, waaronder de ouders, die u normaliter voor betreffende SOT uitgenodigd zou hebben.
U kiest hiervoor in Kindkans de hoofdtab Overlegronde en maakt vervolgens een nieuwe overlegronde aan met de bedoelde hulpvraag en de beoogde deelnemers. 

In de overlegronde kunt u schriftelijk met elkaar overleggen. U kunt hiernaast ook een telefonische of digitale vergadering beleggen met betrokkenen. Een verslag van deze vergadering wordt opgesteld. De deskundigen leggen de advisering schriftelijk vast. 

De verslagen kunt u veilig uploaden in Kindkans als bijlagen bij de hulpvraag. Via de overlegronde kunt u de betrokkenen ook vragen de bijlage bij de hulpvraag te downloaden en te lezen voor de vaststelling of het verslag en/of de verklaringen juist zijn weergegeven.

Tip: stel bij de overlegronde een einddatum in en geef in de toelichtende tekst van de overlegronde aan dat, indien er geen reactie voor de einddatum wordt ontvangen, ervan wordt uitgegaan dat iedereen, ook de ouders, akkoord is met het verslag.

Toetsresultaten
Als door de huidige omstandigheden toetsmomenten zijn komen te vervallen, kan het meest recente LVS-overzicht worden toegevoegd. Graag erbij vermelden dat er door de huidige omstandigheden en de daaruit volgende tijdelijke schoolsluiting geen recentere toetsgegevens beschikbaar zijn. Dit is van belang voor de TLV-commissie.

De begeleiders passend onderwijs van Educé 

De begeleiders passend onderwijs van Educé kunt u benaderen voor vragen die voorliggen en zaken die nader om uitwerking vragen. U kunt uw begeleider passend onderwijs ook benutten inzake vraagstellingen omtrent kinderen in meer kwetsbare situaties. Neemt u gerust telefonisch dan wel per e-mail contact op met uw contactpersoon van Educé.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband

Voor vragen en voor lopende zaken is het samenwerkingsverband bereikbaar via de e-mail info@aandenijssel.nl, dan wel telefonisch van dinsdag t/m vrijdag onder het nummer 010 820 01 01.

Allen een goede gezondheid toegewenst!

Nieuws

Zomervakantie
Beste lezer, graag wensen wij u een fijne zomervakantie toe. Vanaf 21 juli 2020 zijn de medewerkers van het samenwerkingsverband afwezig in verband met de zomervakantie. We kijken uit naar een paar mooie weken en hopen u vanaf 1 september a.s. weer in goede gezondheid te mogen spreken.
vrijdag 17 juli 2020
Herziening Handreiking Schoolondersteuningsteams
Naar aanleiding van de evaluatie van de handreiking door jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, zijn aandachts- en ontwikkelpunten opgepakt. Het herziene document is een compacte versie met diverse doorklikmogelijkheden.
vrijdag 03 juli 2020

Agenda

donderdag
24-09-2020 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep
woensdag
30-09-2020 10:00 uur

Vergadering raad van toezicht
woensdag
07-10-2020 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad
dinsdag
27-10-2020 11:00 uur

Klankbordgroep bijeenkomst
footer

volledige agenda