naar hoofdpagina

Welkom

Berichtgeving inzake coronavirus

Berichtgeving inzake coronavirus

Bericht 3 inzake het coronavirus
Datum 24 april 2020

Beste lezer,

Dinsdag 21 april jl. zijn de landelijke maatregelen bekend gemaakt voor de komende periode. De scholen in het primair onderwijs gaan (aangepast) weer van start. Dit zal veel energie en flexibiliteit vragen. Alle betrokkenen van de scholen en externe partners succes toegewenst bij het (her)inrichten van het onderwijs.

Voor het samenwerkingsverband geldt, overeenkomstig het landelijk beleid, dat er geen (fysieke) bijeenkomsten plaatsvinden tot 1 juni a.s. Waar het bilaterale dan wel kleinschalige overleggen betreft, wordt contact opgenomen met betrokkene(n).

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (nieuw of verlenging)

Hierover is in het tweede coronabericht onderstaande informatie gedeeld. Deze informatie is ongewijzigd.

Overleg schoolondersteuningsteam
U kunt in Kindkans een hulpvraag aanmaken waarmee u het dossier ter inzage geeft aan de personen, waaronder de ouders, die u normaliter voor betreffende SOT uitgenodigd zou hebben.
U kiest hiervoor in Kindkans de hoofdtab Overlegronde en maakt vervolgens een nieuwe overlegronde aan met de bedoelde hulpvraag en de beoogde deelnemers. 

In de overlegronde kunt u schriftelijk met elkaar overleggen. U kunt hiernaast ook een telefonische of digitale vergadering beleggen met betrokkenen. Een verslag van deze vergadering wordt opgesteld. De deskundigen leggen de advisering schriftelijk vast. 

De verslagen kunt u veilig uploaden in Kindkans als bijlagen bij de hulpvraag. Via de overlegronde kunt u de betrokkenen ook vragen de bijlage bij de hulpvraag te downloaden en te lezen voor de vaststelling of het verslag en/of de verklaringen juist zijn weergegeven.

Tip: stel bij de overlegronde een einddatum in en geef in de toelichtende tekst van de overlegronde aan dat, indien er geen reactie voor de einddatum wordt ontvangen, ervan wordt uitgegaan dat iedereen, ook de ouders, akkoord is met het verslag.

Toetsresultaten
Als door de huidige omstandigheden toetsmomenten zijn komen te vervallen, kan het meest recente LVS-overzicht worden toegevoegd. Graag erbij vermelden dat er door de huidige omstandigheden en de daaruit volgende tijdelijke schoolsluiting geen recentere toetsgegevens beschikbaar zijn. Dit is van belang voor de TLV-commissie.

De begeleiders passend onderwijs van Educé 

De begeleiders passend onderwijs van Educé kunt u benaderen voor vragen die voorliggen en zaken die nader om uitwerking vragen. U kunt uw begeleider passend onderwijs ook benutten inzake vraagstellingen omtrent kinderen in meer kwetsbare situaties. Neemt u gerust telefonisch dan wel per e-mail contact op met uw contactpersoon van Educé.

Bereikbaarheid samenwerkingsverband

Voor vragen en voor lopende zaken is het samenwerkingsverband bereikbaar via de e-mail info@aandenijssel.nl, dan wel telefonisch van dinsdag t/m vrijdag onder het nummer 010 820 01 01.

Voor nu een goede meivakantie toegewenst en vervolgens een goede (fysieke) opstart van het onderwijs. Bovenal goede gezondheid toegewenst!

Nieuws

Verkiezingen OPR
Dit schooljaar zullen drie OPR-leden aftreden, t.w. twee leden vanuit de oudergeleding en 1 lid vanuit de personeelsgeleding. De werving van nieuwe leden is onlangs gestart. Heb u interesse in deelname aan de OPR, dan verwijzen wij u voor meer informatie graag naar onderstaande button.
dinsdag 12 mei 2020
Save the date - tafeltjesmiddag!
Op woensdag 17 juni 2020 is er een tafeltjesmiddag po-vo. Het is een centraal moment waar po-scholen een mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR voor leerlingen die naar een Rotterdamse vo-school overstappen. De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met leerlingen/ouders heeft. Meer informatie in het document hieronder.
woensdag 17 juni 2020
Ieder kind heeft recht op onderwijs
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Voor een aantal kinderen is maatwerk nodig. Dat maatwerk willen we bieden met onderwijs-zorgarrangementen. Afgelopen voorjaar hebben we benut om ons hierop goed voor te bereiden door met elkaar de randvoorwaarden vorm te geven.
dinsdag 01 oktober 2019
Checklist schoolondersteuningsprofiel t.b.v. medezeggenschapsraden
De checklist is beschikbaar op onze site en kunt u hieronder downloaden.
woensdag 26 juni 2019

Agenda

donderdag
04-06-2020 13:30 uur

Vergadering beleidsadviesgroep
vrijdag
05-06-2020 09:00 uur

Vergadering commissie TLV
woensdag
10-06-2020 10:00 uur

Vergadering raad van toezicht
donderdag
18-06-2020 19:30 uur

Vergadering ondersteuningsplanraad
vrijdag
03-07-2020 09:00 uur

Vergadering commissie TLV
footer

volledige agenda