naar hoofdpagina

Even voorstellen

Jos Gerards, directeur-bestuurder

De heer Jos Gerards is directeur-bestuurder van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Het samenwerkingsverband heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren. Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met schoolbesturen en scholen voor regulier basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Eveneens werkt het samenwerkingsverband nauw samen met partners vanuit de zorg voor jeugd, de gemeenten en het voortgezet onderwijs.Ik zie het als uitdaging om, in samenwerking met alle betrokkenen, passend onderwijs in deze regio zo in te richten dat de scholen het maximale kunnen betekenen voor hun leerlingen. Een mooie ontwikkeling is dat maatwerk, waar nodig binnen passend onderwijs, meer en meer uitwerking krijgt.

Inge Korfker, orthopedagoog

Inge Korfker is orthopedagoog; een nieuwe functie binnen samenwerkingsverband Aan den IJssel. Zij is het aanspreekpunt voor directies en intern begeleiders met betrekking tot leerling zaken. Daarnaast zal zij namens het samenwerkingsverband diverse vergaderingen bijwonen die betrekking hebben op haar vakgebied.

Milly Garritsen, secretarieel medewerker

Het secretariaat van samenwerkingsverband Aan den IJssel wordt verzorgd door mevrouw Milly Garritsen. Naast het secretariaat van het samenwerkingsverband wordt tevens zorggedragen voor een goede uitvoering van de ondersteunende taken voor de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen en extra ondersteuning.