naar hoofdpagina

Speciaal onderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. 

 • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een meervoudige beperking. 
 • Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap. 
 • Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (Mytyl/Tyltyl) en aan leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ). 
 • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. 

Bij de invoering van passend onderwijs zijn cluster 1 en 2 in een landelijk systeem georganiseerd. Cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het samenwerkingsverband. 
 
Onze uitgangspunten zijn: 

 • Sterke basis … 
  In het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel worden de scholen in staat gesteld om zoveel mogelijk ondersteuning zelf te organiseren, waar nodig in samenwerking met ketenpartners. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een hoogwaardige basisondersteuning van scholen, waarmee zij een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning kunnen realiseren. 
   
 • Steun waar nodig … 
  Vanuit het principe ‘Sterke basis’ wordt er naar gestreefd de behoefte aan de meer intensieve ondersteuning zo beperkt mogelijk te laten zijn. Toch zullen sommige leerlingen aangewezen blijven op specifieke arrangementen. Uitgangspunt daarbij is maatwerk, op basis van een opbrengstgerichte aanpak, waarbij zo veel mogelijk wordt ingezet op kortdurende trajecten. De ondersteuning is er tevens op gericht om kinderen met vergelijkbare problematiek zoveel mogelijk van de aanpak mee te laten profiteren. 
   
 • Specialistische arrangementen als het moet. 
  In sommige gevallen is verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs aan de orde. Uitgangspunt daarbij is steeds een tijdelijke plaatsing met een mogelijkheid van terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
  In de eerste planperiode is de procedure en het beleid aangaande terug- of overplaatsing opgesteld. 

Is een verwijzing naar het speciaal onderwijs aan de orde dan wordt het dossier via Kindkans ingediend bij de Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen