naar hoofdpagina

Organisatie

 Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen aangevuld met twee personen van buiten, waaronder één lid dat op voordracht van de ondersteuningsplanraad wordt benoemd.

 Bestuur

Het samenwerkingsverband kent de stichtingsvorm. De leiding van het samenwerkingsverband en het strategische beleid berusten bij de directeur-bestuurder.

 Beleidsadviesgroep

De beleidsadviesgroep heeft een adviserende rol naar de directeur-bestuurder. De adviesgroep komt vier keer per jaar bijeen.

 Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen

Deze commissie besluit o.a. over de toelaatbaarheid van de, onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallende, leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs.

 Klankbordgroep

De klankbordgroep bijeenkomst wordt twee keer per jaar georganiseerd. Directies, intern- en ambulant begeleiders worden hiervoor uitgenodigd.

 Netwerken intern begeleiders

Er is een lokaal netwerk per gemeente, met het oog op de noodzakelijke aansluiting op de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. Eens per jaar is er een ongedeeld overleg voor alle intern begeleiders van het samenwerkingsverband.

 Lokale bijeenkomsten

Deze worden veelal op initiatief van de gemeenten georganiseerd.

 Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op de (meerjaren)begroting en het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eenmaal per vier jaar opstelt. Alle ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen zich voor de ondersteuningsplanraad verkiesbaar stellen.

De leden van de medezeggenschapsraden van de scholen kiezen vervolgens de leden van de ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad bestaan voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders.