naar hoofdpagina

 Bestuur

Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door de directeur-bestuurder, mevrouw  Leontien van der Leeden-Nederlof. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van het samenwerkingsverband. Zij zorgt er voor dat het samenwerkingsverband haar visie, missie en wettelijke taken realiseert. Deze functie vervult de directeur-bestuurder extern, naar de drie betrokken gemeenten, jeugdhulpverlening en andere externe partners zoals samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Intern pleegt de directeur-bestuurder overleg met de beleidsadviesgroep ten aanzien van beleidsvoorbereiding en -uitvoering alsmede overleg met de deelnemers aan de klankbordgroep (directies, intern begeleiders en professionals) en het netwerk van intern begeleiders van de scholen (IB-netwerk). Ook voert de directeur-bestuurder over het ondersteuningsplan overleg met de ondersteuningsplanraad (intern) en met de gemeenten in de regio (extern).

De directeur-bestuurder is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband streeft een zo klein mogelijke overhead na. Bij de centrale organisatie van het samenwerkingsverband zijn, naast de directeur-bestuurder, een beleidsmedewerker, orthopedagoog en een secretarieel medewerker werkzaam.