naar hoofdpagina

Geschillen

Het samenwerkingsverband is in het kader van geschillen rond de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs aangesloten bij de landelijke onafhankelijke organisatie Onderwijsgeschillen.

Daarnaast zijn er nog diverse andere geschillenprocedures rond passend onderwijs, waarvoor uiteenlopende (landelijk vormgegeven) procedures gelden. Het gaat daarbij om:

 • Geschillen rond toelating en verwijdering

 • Geschillen rond de ondersteuning van een leerling

 • Geschillen rond de vaststelling van het ondersteuningsplan

  • medezeggenschapsgeschillen

  • geschillen naar aanleiding van op overeenstemming gericht overleg met gemeente(n)

  • geschillen naar aanleiding van overleg met andere samenwerkingsverbanden

  • geschillen met andere instanties    

 • Geschillen rond de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel

 • Overige medezeggenschapsgeschillen

 • Geschillen rond inrichting, werkwijze en besluiten van het samenwerkingsverband

   

  Alle geldende geschillenprocedures zijn op een  overzichtelijke en samenhangende wijze door de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW op een rij gezet. Deze zijn te vinden in het zgn. routeboek Geschillen: Samenwerken aan passend onderwijs, voorkom geschillen rond passend onderwijs, op de website https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo.