naar hoofdpagina

 Raad van toezicht

Vanaf het schooljaar 2015-2016 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel zich nader bezonnen op de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband, rekening houdend met de regels van good governance, met als belangrijk element een heldere scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Dit proces heeft er uiteindelijk toe geleid dat recent de statuten zijn gewijzigd, een directeur-bestuurder is aangesteld en een raad van toezicht is gevormd.

De raad van toezicht bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen aangevuld met twee personen van buiten, waaronder één lid dat op voordracht van de ondersteuningsplanraad wordt benoemd. Deze twee leden van de raad van toezicht hebben geen binding met een bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbestuur, verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk en hebben geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband.

Eén van de twee externe leden van de raad van toezicht bezit expertise ten aanzien van het
domein zorg / jeugdhulp.

Vergaderdata van de raad van toezicht in het schooljaar 2019-2020 zijn:
13 november 2019; 10.00 - 12.00 uur
19 februari 2020; 09.00 - 13.00 uur inclusief werkbezoek
15 april 2020; 10.00 - 12.00 uur
10 juni 2020; 10.00 - 12.00 uur.

Agenda

dinsdag

24-09-2019
10:30 uur

Vergadering auditcommissie

woensdag

13-11-2019
10:00 uur

Vergadering raad van toezicht

dinsdag

21-01-2020
10:30 uur

Vergadering auditcommissie

woensdag

19-02-2020
09:00 uur

Vergadering raad van toezicht + werkbezoek

dinsdag

17-03-2020
10:30 uur

Vergadering auditcommissie

woensdag

15-04-2020
10:00 uur

Vergadering raad van toezicht

dinsdag

19-05-2020
10:30 uur

Vergadering auditcommissie

woensdag

10-06-2020
10:00 uur

Vergadering raad van toezicht

Documenten