naar hoofdpagina

Ouders

Heeft de leerling meer ondersteuning nodig, dan zal op schoolniveau een schoolondersteuningsteam worden samengesteld, gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Het ondersteuningsteam is een overlegsituatie op schoolniveau die onderdeel uitmaakt van de basisondersteuning die scholen in het samenwerkingsverband Aan den IJssel tot hun beschikking dienen te hebben. De samenwerking met de ouders, professionals van zorg voor jeugd en -indien van toepassing- externe deskundigen vindt plaats binnen het ondersteuningsteam. Zie ook het ondersteuningsplan samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel, specifiek hoofdstuk 5, de route van het arrangeren,met het bijbehorende schema over ondersteuningstoewijzing.

Doelen ondersteuningsteam

  • Sneller signaleren van specifieke behoeften van een kind
  • Nauwe samenwerking met ouders (kind besprekingen met ouders erbij)
  • Tijdig, effectief en als multidisciplinair team integrale ondersteuning bieden aan kind, ouders en leerkracht
  • Waarbij ouders maximaal in eigen kracht worden gezet en oplossingen zo eenvoudig en handelingsgericht mogelijk zijn en
  • Betere samenwerking tussen school en het centrum voor jeugd en gezin opbouwen ten behoeve van leerlingen en hun thuisbasis.

Arrangementen

Wanneer uw kind naast de basisondersteuning van de school andere ondersteuning nodig heeft, zal met u en de school getracht worden om een passend arrangement te ontwikkelen. Een arrangement is een (tijdelijk) aanvullende ondersteuning. De leerkracht kan bijvoorbeeld ambulante ondersteuning krijgen van externe deskundigen.

Soms heeft uw kind onvoldoende baat bij de ondersteuning op de basisschool. Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs kan dan een betere keuze zijn. Deze keuze wordt altijd gemaakt in een gesprek tussen u, de leerkracht en deskundigen van de school voor speciaal (basis)onderwijs. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de intern begeleider of directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven.

Voor meer specificatie informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar het document: Handreiking schoolondersteuningsteam, juli 2021.

De school en de ouders zijn partners

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel zien ouders als partners. De ouders en de school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken, elkaar respectvol aanspreken op hun opvoedtaak en gemaakte afspraken nakomen.

Ook al zijn ouders en leerkrachten gelijkwaardig, ze hebben verschillende verantwoordelijkheden: leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de opvoeding. Maar er is een gemeenschappelijk doel, namelijk de optimale ontwikkeling  van het kind. Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school, maar ook zijzelf invloed hebben op het schoolsucces van hun kind. Van de ouders wordt dan ook een actieve ouderbetrokkenheid verwacht. Met ‘onderwijsondersteunend gedrag’ ondersteunen zij het onderwijs, bijvoorbeeld door hun kind op tijd en uitgerust op school te krijgen, thuis extra te oefenen en achter de aanpak van de leerkracht te staan. Hiermee verhogen de kansen op de leerresultaten en het schoolplezier van leerlingen, het vertrouwen van ouders in de school én de professionele effectiviteit van leerkrachten.

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking extra naar voren. Dat begint al bij de aanmelding. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte en eventueel de zorgbehoefte van de leerling goed doorspreken. Dan kan de leerling al bij de start echt passend onderwijs krijgen.
Ook wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning is overleg tussen ouders, school en eventuele externe deskundigen nodig. Daarin wordt onder meer aangegeven welk onderwijsniveau het kind naar de mening van de school kan halen. Vervolgens wordt bekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om dat niveau te kunnen halen. De school is verplicht over deze zaken met de ouders te overleggen. Maar, verplicht of niet, zonder samenwerking tussen school en ouders is de kans op succes erg klein.
Soms is het nodig dat (ook) in de opvoedsituatie thuis dingen veranderen. Dat is niet altijd gemakkelijk om te bespreken, maar samenwerking tussen ouders en school is dan nog belangrijker dan anders. Het Centrum voor jeugd en gezin is in deze een belangrijke partner.

Als samenwerking niet verloopt zoals gewenst

Tussen school en ouders kan er verschil van inzicht zijn over de aard en de opzet van de gewenste ondersteuning. Een eerste stap is om zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven. Alle scholen hebben een contact- en / of vertrouwenspersoon bij wie u als eerste terecht kunt en ook daarna zijn er nog meerdere manieren om er door middel van gesprek en overleg samen uit te komen, bijvoorbeeld door de betrokkenheid van het samenwerkingsverband of met de hulp van de onderwijsconsulenten.

Mochten er vragen zijn omtrent het onderwijs die onvoldoende kunnen beantwoord door de school van uw kind, raadpleeg dan de informatie voor jeugdigen en ouders.