naar hoofdpagina

Veel gestelde vragen

Hieronder leest u diverse vragen, voorzien van antwoorden, die voor u als ouder / verzorger van belang kunnen zijn. Wij hopen u hiermee goed te kunnen informeren.

Mocht u aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school van uw kind. Voor vragen die het samenwerkingsverband betreffen, kunt u contact opnemen met samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Wat is passend onderwijs?

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Lees meer...

Wat is onze missie?

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel stelt zich onverminderd ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van het samenwerkingsverband te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Kan ik zelf een school kiezen voor mijn kind?

Ja, als ouder mag u zelf een school kiezen voor uw kind. Als u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt, moet u bij de aanmelding aangeven welke school uw voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht. Deze zorgplicht gaat in wanneer blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden (zoals vastgelegd in artikel 40 Wpo) en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, gaat de zorgplicht in.

Lees meer...

Wat doet het samenwerkingsverband?

Met passend onderwijs is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid heeft regionaal uitvoering gekregen door de samenwerkingsverbanden. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal (basis)onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die deze vorm van passend onderwijs nodig hebben.

Lees meer...

Wat wordt bedoeld met basisondersteuning?

Basisondersteuning is een rijk begrip en omvat vier aspecten.

Lees meer...

Welke ondersteuning biedt de school?

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. 

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is. Dit kan per school verschillend zijn. 

Lees meer...

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Indien uw kind onvoldoende profiteert van het aanbod in de groep, kan zeer intensieve ondersteuning (voorheen extra ondersteuning) ingezet worden. Intensieve ondersteuning betreft de specifieke expertise en arrangementen die scholen kunnen organiseren voor leerlingen die meer nodig hebben dan preventieve en licht curatieve interventies die vallen onder de basisondersteuning. Het bestuur heeft besloten over te gaan tot het hanteren van een uniform ondersteuningsprofiel voor alle scholen in het samenwerkingsverband. 

Naar het SBO of het SO?

Zodra blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft onderzoekt de reguliere school of zij uw kind passende ondersteuning kan bieden. Soms is dat niet mogelijk. Dan gaat uw kind over naar het speciaal (basis)onderwijs. Is vooraf al duidelijk dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden? Dan kunt u uw kind direct aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs.

Lees meer...

Heeft uw kind een visuele of auditieve belemmering?

Voor cluster 1 en 2 onderwijs gelden aparte regels. Cluster 1 scholen zijn gericht op leerlingen met een visuele beperking. Op cluster 2 scholen kunnen slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis terecht. Onderwijs is aangepast en wordt gegeven in kleine groepen. Cluster 1 en 2 onderwijs is er in basis- en voortgezet onderwijs.​

Wat is de commissie TLV?

De commissie TLV heeft verschillende taken en adviseert het samenwerkingsverband inzake:

  • de toelaatbaarheid van de onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallende leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs;
  • de toekenning van extra ondersteuning, te weten onderwijszorgarrangement Herstart;
  • het monitoren van de toegekende en niet toegekende aanvragen om een toelaatbaarheidsverklaring resp. extra ondersteuning.