naar hoofdpagina

Wat wordt bedoeld met basisondersteuning?

Basisondersteuning is een rijk begrip en omvat de volgende vier aspecten:

Basiskwaliteit
Zoals hierboven aangegeven verwijst dit naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder het basisarrangement van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Dit gaat onder andere over de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren

Onderwijsondersteuningstructuur
De onderwijsondersteuningsstructuur, als onderdeel van de basiskwaliteit, verwijst naar de manier waarop de school c.q. het schoolbestuur de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt. Van belang in dit kader zijn kwalitatief goed toegeruste intern begeleiders, in termen van expertise en beschikbare capaciteit om effectief te kunnen worden ingezet.

Preventieve en licht curatieve interventies
Dit aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, al dan niet in samenwerking met de partners.