naar hoofdpagina

Basisondersteuning aangesloten scholen samenwerkingsverband Aan den IJssel

Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel hanteert in dit kader het begrip ‘lichte kortdurende ondersteuning’. De lichte kortdurende ondersteuning wordt aangeboden binnen de basisondersteuning en bevat in ieder geval: 

Voor de leerlingen: 

 • een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining, zoals sova-training 
 • een aanpak ten aanzien van (ernstige) leesproblemen en het voortraject voor dyslexie 
 • een aanpak bij (ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie 
 • ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen, zoals verrijkingsonderwijs 
 • onderzoek op diverse gebieden: psychologisch, motorisch, logopedisch, psychodiagnostisch, orthopedagogisch, cognitief, gedragsmatig 
 • preventieve ambulante begeleiding, zoals Kort Advies Traject en ondersteuning op diverse gebieden: motorisch, cognitief, gedragsmatig, bij langdurige ziekte. 

Voor de leerkrachten: 

 • collegiale consultatie, zoals Kort Advies Traject en preventieve ambulante begeleiding 
 • specifieke scholing, bijv. op het gebied van gedrag, levenslang leren, meerbegaafden 
 • leren van elkaar middels intervisie, co-teaching, stagelopen, beeldcoaching, synchrooncoaching. 

Om te waarborgen dat de ondersteuning van voldoende kwaliteit is, werken alle scholen in het samenwerkingsverband met een aantal protocollen, waaronder in ieder geval: 

 • protocol dyslexie
 • protocol dyscalculie 
 • pestprotocol 
 • meldcode kindermishandeling 
 • risico-inventarisaties 
 • protocol voor medische handelingen

Voor zover er protocollen op landelijk niveau beschikbaar zijn – in ieder geval de protocollen dyslexie en dyscalculie, de meldcode kindermishandeling en de risico-inventarisaties – zijn de protocollen van de scholen geënt op en van gelijke kwaliteit als de landelijke protocollen.

Elke school beschrijft in het ondersteuningsprofiel hoe de basisondersteuning is georganiseerd en welke ondersteuning de school zelf kan bieden en welke ondersteuning geboden wordt met behulp van externe deskundigen. Meer specifieke of ingewikkelde ondersteuning zal maar op een klein aantal scholen in het ondersteuningsprofiel opgenomen zijn.