naar hoofdpagina

Naar het SBO of het SO?

Zodra blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft onderzoekt de reguliere school of zij uw kind passende ondersteuning kan bieden. Soms is dat niet mogelijk. Dan gaat uw kind over naar het speciaal (basis)onderwijs. Is vooraf al duidelijk dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden? Dan kunt u uw kind direct aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs.

Speciaal (basis)onderwijs

Het 'speciaal (basis)onderwijs' is een verzamelnaam voor het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Speciaal basisonderwijs (sbo of sbao): Basisscholen voor leerlingen met een leerachterstand door gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden of omdat ze veel moeite hebben met leren.

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs: Basisscholen en middelbare scholen voor leerlingen met zwaardere problematiek. Het onderwijs is verdeeld in vier clusters. Voor cluster 1 en 2 scholen gelden andere regels rondom toelating.

Toelatingsprocedure

De school waar uw kind naar toe gaat of waar u uw kind heeft ingeschreven bekijkt of uw kind voldoet aan de eisen voor het speciaal (basis)onderwijs. Is dat het geval? Dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het samenwerkingsverband. Er is dan in ieder geval een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal (basis)onderwijs. In dat plan staat ook de procedure omschreven en hoe het contact met ouders verloopt. Het samenwerkingsverband is in ieder geval verplicht om zich bij de beslissing te laten adviseren door twee deskundigen. Het ondersteuningsplan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. In dat geval is uw toestemming nodig.  

Twee deskundigen

Twee deskundigen geven het samenwerkingsverband advies over passende ondersteuning voor uw kind. De eerste is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is hangt af van de hulpvraag van uw kind. De deskundigen hebben informatie over uw kind nodig om een goed advies te geven. Zij houden zich hierbij aan de privacyregels.

Beslissing

Het samenwerkingsverband neemt op basis van het ondersteuningsplan en de adviezen van de deskundigen een beslissing. Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring? Dan krijgt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Daarin staat tot welke soort school uw kind is toegelaten en tot wanneer de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Met de verklaring kunt u uw kind inschrijven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs. De reguliere school regelt een plek voor uw kind op een speciale (basis)school, maar u kunt ook kiezen voor een andere school van hetzelfde type.

Bron: Ouders & Onderwijs