naar hoofdpagina

Wat doet het samenwerkingsverband?

Met passend onderwijs is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid heeft regionaal uitvoering gekregen door de samenwerkingsverbanden. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar het speciaal (basis)onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die deze vorm van passend onderwijs nodig hebben.

Zorgplicht

Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor kinderen die ondersteuning nodig hebben, zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook is in het wettelijk kader een aantal waarborgen ingebouwd rondom onder andere de medezeggenschap, een geschillenregeling en op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten. Dit, om tot een gedragen uitwerking van passend onderwijs te komen.

Vorming samenwerkingsverbanden

Er zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het primair en het voortgezet onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod kan worden geboden. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor langdurig zieke kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, zijn aangesloten bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en voorzieningen te bieden, binnen en tussen scholen zodat voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kan worden geboden.