naar hoofdpagina

Kan ik zelf een school kiezen voor mijn kind?

Ja, als ouder mag u zelf een school kiezen voor uw kind. Als u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt, moet u bij de aanmelding aangeven welke school uw voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht. Deze zorgplicht gaat in wanneer blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden (zoals vastgelegd in artikel 40 Wpo) en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, gaat de zorgplicht in. De school moet dan een passende plek voor uw kind zoeken. Er zijn drie mogelijkheden:

  • een aanbod op de eigen school (dus de school van aanmelding);
  • een aanbod op een andere reguliere school*;
  • een aanbod op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

* Op grond van artikel 40 lid 4 Wpo kan de toelating niet worden geweigerd dan nadat het bestuur er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis)onderwijs.