naar hoofdpagina

Arrangementen

Arrangeren op schoolniveau - de  route van het arrangeren

Op het moment dat er bij de leerkracht vragen rijzen naar aanleiding van de signalering, gaat deze in gesprek met de intern begeleider van de school. De intern begeleider geeft de leerkracht advies over een mogelijke aanpak, ondersteunt de leerkracht waar nodig en bewaakt de voortgang van het proces. De leerkracht blijft daarbij primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject, in nauwe samenspraak met de ouders. Tevens is de leerkracht verantwoordelijk voor professionele dossiervorming, waar nodig met ondersteuning van de intern begeleider.

Indien zowel leerkracht als de intern begeleider (en ouders) vragen hebben naar aanleiding van de signalering, roept de intern begeleider deskundigheid vanuit de pool in. De vervolgstap is afhankelijk van welk soort arrangement uit de bespreking komt:

  • ondersteuning binnen de basisondersteuning van de school, vanuit het budget dat de school voor de basisondersteuning beschikbaar heeft
  • binnen de basisschool in de , met gebruikmaking van aanvullende middelen – in menskracht of financiën – van het samenwerkingsverband of verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.

De werkwijze staat beschreven in een handreiking. Voor de verslaglegging wordt gebruik gemaakt van het groei-werkdocument. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften van het kind en eventueel de leerkracht en ouders, alsmede de concrete doelen, afspraken en het tijdpad, vastgelegd. Ook wordt hierin opgenomen welke expertise uit de pool bij het arrangeerproces is betrokken.

De handreiking en het groei-werkdocument vindt u op de website van het samenwerkingsverband Aan den IJssel.

Wanneer extra ondersteuning of plaatsing op speciaal (basis)onderwijs aan de orde is, zal het groei-werkdocument tevens de basis zijn voor de uitvoering van de procedurele toets op het niveau van het samenwerkingsverband.