naar hoofdpagina

Ondersteuningsteam op schoolniveau

Het samenwerkingsverband werkt met flexibele ondersteuningsteams op schoolniveau. Doelen daarvan zijn:

 • sneller signaleren van specifieke behoeften van een kind
 • nauwe samenwerkingen met ouder (kindbesprekingen met ouders erbij)
 • tijdig, effectief en als multidisciplinair team teamm intergrale ondersteuning bieden aan kind ouders en leerkracht
 • waarbij ouders maximaal in eigen kracht worden gezet en oplossingen zo eenvoudig en handelingsgericht mogelijk zijn en
 • betere samenwerking tussen school en het centrum voor jeugd en gezin opbouwen ten behoeve van leerlingen en hun thuisbasis

Ondersteuningsteam

Het (flexibele) ondersteuningsteam van de school bestaat uit de betrokken leerkracht, ouders, intern begeleider en één of meer deskundigen uit de zgn. pool.

De pool bestaat uit een aantal deskundigen, werkzaam vanuit verschillende organisaties, die afhankelijk van de specifieke ondersteuningsbehoefte door de school kunnen worden ingeschakeld. Het gaat daarbij in ieder geval om:

 • schoolmaatschappelijk werkers
 • schoolbegeleiders
 • ambulant begeleiders van speciaal (basis)onderwijs
 • de schoolpsycholoog / orthopedagoog
 • jeugdarts / jeugdverpleegkundige
 • de CJG-medewerkers en hulpverleners uit de jeugdzorg.