Ondersteuningsplan en jaarplannen

Home > Ambities > Ondersteuningsplan en jaarplannen

Ondersteuningsplan

Elke vier jaar maken de schoolbesturen van ons samenwerkingsverband een ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken die we gemaakt hebben over:

 • de organisatie van het samenwerkingsverband;
 • de (basis)voorzieningen en de route naar plaatsing binnen het gespecialiseerd onderwijs;
 • de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van (ondersteunings)middelen;
 • het kwaliteitsbeleid;
 • de informatievoorziening naar ouders en scholen.

In het ondersteuningsplan staan ook de ambities voor de komende jaren. Het plan is de basis voor alle scholen in de regio Aan den IJssel om met elkaar invulling te geven aan passend onderwijs.

Onze ambitie: op weg naar beter passend en inclusief onderwijs

Met elkaar streven we naar meer inclusie per gemeente (stadsdeel), zodat steeds meer en zo veel als mogelijk kinderen binnen de drie gemeenten naar school kunnen gaan. Om deze ambitie te realiseren hebben we 5 speerpunten bepaald voor de periode 2023-2027. We lichten de belangrijkste toe:

Speerpunt 1: sterke basis in vier kringen

Samen met ouders, de leerling, professionals, scholen in de buurt en het sociaal domein werken we aan een sterke basis. We verdelen onze regio in vier lokale werkkringen: Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle aan den IJssel Zuid-Oost, Capelle Aan den IJssel Noord-West en Krimpen aan den IJssel.

Dit zijn onze doelen:

 • Alle scholen streven naar inclusief onderwijs.
 • Scholen werken integraal samen in vier lokale werkkringen. Samen met het s(b)o, de gemeenten en met onze partners in het sociaal domein organiseren we een dekkend aanbod in de wijk, oftewel lokale werkkring.
 • Specialistische expertise wordt geïntegreerd in het regulier onderwijs.
 • In 2027 is de herijkte norm voor basisondersteuning de basis voor elke school.
 • Elke school werkt volgens de principes van handelingsgericht werken. Scholen betrekken ouders bewust (educatief partnerschap) en leerlingen hebben hoorrecht. Ouders en leerlingen kunnen terecht bij het expertiseteam en de ouder- en jeugdfunctionaris.

Speerpunt 2: een dekkend aanbod in de regio

We bundelen expertise en versterken het aanbod van de huidige drie speciale basisscholen in onze regio. Zo zorgen we ervoor dat meer kinderen met specialistische en intensieve onderwijsbehoeften thuisnabij naar school kunnen, zonder dat er wordt ingeleverd op hun ontwikkelkansen.

Dit zijn onze doelen:

 • De vier lokale werkkringen arrangeren (groeps)arrangementen, hybride voorzieningen en symbioseregelingen.
 • Het SBO verstevigt haar aanbod van extra ondersteuning en verbreedt de toeleiding.
 • De schoolbesturen bepalen gezamenlijk de positie en ontwikkelrichting van de drie SBO-scholen.

Speerpunt 3: samenwerking met partners

Leerlingen en ouders hebben soms ondersteuning nodig die de school of het samenwerkingsverband niet kan bieden, maar die bijvoorbeeld wel geboden kan worden door onze partners in het sociaal domein. We verstevigen de gezamenlijke aanpak, wisselen expertise uit en werken volop samen. Zo dragen we bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen.

Dit zijn onze doelen:

 • Het samenwerkingsverband maakt samen met de drie gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden een ontwikkelagenda passend onderwijs-sociaal domein. We zetten meer in op preventie.
 • Door betere samenwerking hebben we leerlingen die deels of geheel thuiszitten in beeld.
 • Het samenwerkingsverband werkt volgens het uitgangspunt dat elk kind leerrecht heeft. Ook de kinderen die voor een groot deel zijn aangewezen op zorg en jeugdhulp.

Andere doelen en randvoorwaarden

 • Het samenwerkingsverband is efficiënt ingericht. We hebben duidelijke communicatielijnen, goed toezicht, bestuur en betrokken medezeggenschap.
 • Het samenwerkingsverband zorgt voor een transparante toewijzing van expertise én middelen aan de scholen.
 • Scholen leggen verantwoording af over hoe zij de toegewezen middelen voor versterking van de basis- en extra ondersteuning besteden en wat het effect van deze ondersteuning is.
 • De financiën van het samenwerkingsverband zijn op orde.

Jaarplannen

Lees de geformuleerde doelstellingen en activiteiten voor 2024 die volgen uit het ondersteuningsplan in het Jaarplan SWV Aan den IJssel 2024

Jaarverslagen vind je op de pagina Documenten.