Als uw kind iets extra’s nodig heeft

Denkt u dat uw kind iets extra’s nodig heeft? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Andersom zal de leerkracht dat ook met u doen. Een goede samenwerking is belangrijk om een oplossing te vinden die past. De leerkracht praat ook met uw kind. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de leeftijd van uw kind en wat uw kind kan.

Blijven de zorgen? Lees dan hieronder verder wat u nog meer kunt doen en wat er mogelijk is.

Home > Ouders > Als uw kind iets extra’s nodig heeft

Overleg met de intern begeleider

Als de leerkracht, uw kind en u als ouders/verzorgers  onvoldoende kennis of expertise hebben, komt de intern begeleider (IB’er) van de school in beeld. De intern begeleider is deskundig in leerlingenzorg. De leerkracht en intern begeleider bespreken met u en uw kind wat de mogelijkheden en eventueel vervolgstappen zijn.

 

Extra ondersteuning vanuit de school

Elke school is verantwoordelijk voor het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen met onderwijsbehoeften die de basisondersteuning overstijgen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor het organiseren van deze extra ondersteuning. Zij bepalen zelf welke extra ondersteuning zij aanbieden en of dit groepsgewijs of individueel is. Ook kunnen scholen hun budget gebruiken om externe hulp in te kopen. Welke extra ondersteuning een school kan bieden, wisselt per school. Meer daarover kunt u lezen op de pagina ondersteuning in de regio.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen moet de school een plan maken met doelen. Dit plan heet het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De school betrekt u en uw kind bij het maken en uitvoeren van dit plan. De school bespreekt de voortgang met u en uw kind.

Overleg met het schoolondersteuningsteam

Blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft die verder gaat dan wat de school vanuit de basis- en extra ondersteuning kan bieden? Of heeft de ingezette extra ondersteuning onvoldoende effect gehad? Dan roept de intern begeleider de leden van het schoolondersteuningsteam (SOT) bijeen. Dit team bestaat uit u als  ouders/verzorgers, de leerkracht, de intern begeleider en interne en externe betrokkenen, zoals een orthopedagoog, jeugdhulpverlener of een jeugdverpleegkundige. Samen bespreken de leden wat de goede vervolgstappen zijn om uw kind te ondersteunen.

 

Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband

Wil een school aan een leerling, die op basis van toewijzingscriteria recht zou hebben op plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO), een aanbod blijven bieden? Dan kan de school bij het samenwerkingsverband een extra ondersteuningsarrangement aanvragen. We noemen dit een BAO+ arrangement.

Het doel van een BAO+ arrangement is om de leerling(en) thuisnabij onderwijs en specialistische ondersteuning te bieden op hun eigen school. Het doel hiervan is om plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs te voorkomen en toe te groeien naar meer inclusie.

Individueel of voor een groep leerlingen

Deze extra ondersteuningsarrangementen kunnen voor een enkele leerling (individueel) en voor een groep leerlingen aangevraagd worden. Ook is het mogelijk om samen met andere scholen en partners in het sociaal domein een groepsarrangement aan te vragen. Het arrangement heeft altijd een tijdelijk karakter. Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van arrangementen.

Extra ondersteuning voor crisissituaties

Soms zijn de ondersteuningsvragen van een leerling dermate complex dat het bestaande aanbod niet passend is en er direct hulp moet worden geregeld. De orthopedagoog van het samenwerkingsverband kan dan met de school en u, als ouders/verzorgers, meedenken.

Speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer nodig dan een reguliere basisschool kan bieden. Dan kan een (tijdelijke) plek op het een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs beter passend zijn.

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) wordt aangevraagd indien er ondersteuning nodig is om de didactische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen. De ondersteuning die op door de school is geboden heeft onvoldoende effect gehad.

Speciaal onderwijs (SO)

Een toelaatbaarheidsverklaring voor plaatsing in het SO (ZMLK/ZMOK/LZ) wordt aangevraagd indien er zeer intensieve en specialistische ondersteuning nodig is; bijvoorbeeld om tot leren te komen of om sociaal-emotioneel te groeien. Mogelijk spelen belemmerende factoren als zeer moeilijk lerende cognitieve ontwikkeling of psychiatrische problematiek een rol. Ook kan er sprake zijn van langdurige ziekte (lichamelijk), waardoor de leerling intensieve en aangepaste ondersteuning nodig heeft.

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring

Voor een plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze moet worden aangevraagd bij de commissie TLV en verloopt via een zorgvuldig traject. Bekijk hiervoor het stroomschema hieronder of lees meer op deze pagina.

Privacy

Bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring wordt rekening gehouden met de privacyregels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2018. Het delen en verzenden van gegevens gebeurt via een beveiligde omgeving. Ook letten de scholen en het samenwerkingsverband erop dat alleen informatie wordt toegevoegd die ertoe doet (geen BSN-gegevens) en waarvoor ouders/ verzorgers toestemming hebben gegeven.