Klachten en bezwaar

Home > Ouders > Klachten en bezwaar

Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het besluit over het aanvragen en/of toekennen van een arrangement SWV of een toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs? Dat leest u hieronder.

 

Bij de school

Uw eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind of de intern begeleider op school. Samen voert u overeenstemmingsgericht overleg over (specifieke) ondersteuningsbehoeften van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven.

 

Bij het schoolbestuur

U kunt een klacht indienen bij de schooldirectie of het schoolbestuur. Op de websites van scholen en in de schoolgidsen vindt u de procedure klachtafhandeling die per school(bestuur) kan verschillen.

 

Bij een landelijke onderwijsconsulent

Als de school anders denkt dan u over de ondersteuningsbehoefte(n) van uw kind en de ondersteuning of arrangement die uw kind nodig heeft, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke onderwijs(zorg)consulent. Een onderwijsconsulent kan bemiddelen in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school. Tevens kan een onderwijsconsultent onafhankelijk advies geven over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. www.onderwijsconsulenten.nl

 

Bij het samenwerkingsverband

Bij verschil van mening kan het helpen als een onafhankelijke specialist van het samenwerkingsverband meedenkt. De leden van het Expertiseteam of de Ouder- en jeugdfunctionaris van het samenwerkingsverband kunnen daarvoor benaderd worden door u of de school. Een mail met het verzoek tot begeleiding sturen naar info@aandenijssel.nl is voldoende.

 

Bezwaar bij het wel of niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring

Als besloten wordt tot overplaatsing van een leerling naar het speciaal (basis)onderwijs vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Indien u als ouders het daarmee niet (volledig) eens zijn, zal uw ‘zienswijze’ bij de aanvraag worden opgevraagd en meegewogen. Als u bezwaren heeft bij het wel of juist niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kun u dit schriftelijk en gemotiveerd aangeven bij het secretariaat van het samenwerkingsverband. Daarover leest u meer in de procedure bezwaar.