Veelgestelde vragen

Home > Ouders > Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan eens op de pagina van het ouder- en jeugdsteunpunt.

Passend onderwijs

Wat is de rol van het samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over wat de basisondersteuning is van de scholen. Daarnaast maken de scholen afspraken over hoe zij extra ondersteuning voor kinderen regelen en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Om ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen passend onderwijs beschikbaar is, werken scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten. Het afgesproken onderwijs- en ondersteuningsaanbod moet dekkend zijn voor de regio. Dat betekent dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan, dat iedere vier jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en past een andere school in de regio beter. Dat kan een andere reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet (zoveel mogelijk) in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?

Als uw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, maakt de school een plan. In dat plan staat hoe de school uw kind gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectief. Ook als uw kind op speciaal (basis) onderwijs zit, of daarnaartoe gaat, moet de school een ontwikkelingsperspectiefplan maken. Meestal doet de intern begeleider (IB’er) dat. De school praat met u over de doelen die in het ontwikkelingsperspectief komen. En over hoe de school uw kind gaat helpen die te halen.

Het ontwikkelingsperspectiefplan bestaat ten minste uit twee delen, het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. Het uitstroomprofiel gaat over de het niveau van onderwijs na de basisschool. Er staat in naar welk niveau van onderwijs de school met uw kind toewerkt. Het andere deel van het ontwikkelingsperspectief is het handelingsdeel. Dit gaat over de extra hulp die uw kind krijgt om de doelen te bereiken. Ook hierover overlegt de school met u. Dit heet ook wel een ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’. Over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief moeten u en de school het samen eens worden. Dit heet instemmingsrecht. De school vraagt u dan meestal om een handtekening te zetten om te laten zien dat u het ermee eens bent. De school moet minimaal één keer per jaar met u over het ontwikkelingsperspectiefplan praten.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de geboden hulp?

Bespreek uw visie, vragen en ideeën met de school. Probeer samen te kijken hoe u verder kunt. Soms helpt het om een externe deskundige bij het gesprek te vragen. Misschien helpt het om het gesprek te voeren met iemand die u vertrouwt en die u kan steunen en kan meedenken. U of de school kan hiervoor de Ouder- en jeugdfunctionaris of leden van het Expertiseteam van het samenwerkingsverband inregelen.

Komt u er niet samen uit? Een gesprek met het schoolbestuur behoort tot de mogelijkheden. Als dat ook niet helpt, kunt u een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over wat een passende oplossing zou kunnen zijn.

Elke school heeft een klachtenprocedure. Daarin staat hoe u een klacht in kunt dienen.

Wanneer u een ernstig verschil van mening hebt met het schoolbestuur en u komt niet samen tot een oplossing, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Deze landelijke commissie onderzoekt de melding en doet een uitspraak. Een uitspraak van de geschillencommissie is niet juridisch bindend, maar wel zwaarwegend.

Wanneer u het niet eens bent met een besluit tot wel of niet afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs of van een arrangement dan treedt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband graag met u in gesprek. Mocht u formeel bezwaar willen maken, dan kunt u het model bezwaarschrift van de landelijke bezwaaradviescommissie (LBT) invullen. U kunt dit formulier downloaden via: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/procedure

Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl

Op deze site vindt u verder alle informatie over de procedure bezwaar en de LBT. Het model bezwaarschrift vult u in en stuurt u met eventuele bijlagen schriftelijk (bij voorkeur) per e-mail naar het samenwerkingsverband.

Nadere informatie vindt u in het document Procedure Bezwaar.

Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

Hoe meld ik mijn kind aan op een school en mag dat op meerdere scholen?

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden bij een school. Vaak gebeurt dit via een aanmeldformulier, maar een brief of email naar de school is ook een geldige aanmelding.

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U moet dat wel vertellen bij de aanmelding en ook vertellen op welke school u uw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan zorgplicht.

Mag een school weigeren om mijn kind aan te nemen?

Een school kan uw kind niet aannemen als de groep vol zit. Als u uw kind aanmeldt bij een school, dan onderzoekt de school welke zorg of ondersteuning uw kind nodig heeft en of deze ondersteuning op de school geboden kan worden. Als de school tot de conclusie komt, dat zij niet de juiste zorg kan bieden, dan moet de school samen met u zoeken naar een andere plek waar die zorg en ondersteuning wel geboden kan worden. De school heeft 6 weken de tijd om een passende onderwijssetting voor uw kind te regelen. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er binnen die termijn geen andere plek wordt gevonden, dan moet de school uw kind aannemen.

Wie bepaalt of mijn kind naar het speciaal (basis)onderwijs gaat?

Voor een verwijzing naar het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of uw kind recht heeft op, dus een toelaatbaarheidsverklaring krijgt, voor het S(B)O. Voordat de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt, wordt er eerst met u over gesproken.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring is een besluit van het samenwerkingsverband dat uw kind recht heeft op een vorm van gespecialiseerd onderwijs. Bij het proces tot aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring worden ouders altijd nauw betrokken.

Wat is het verschil tussen het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het Speciaal Onderwijs (SO)?

Het speciaal basisonderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het is bedoeld voor kinderen die meer nodig hebben dan de extra hulp op de basisschool. De klassen zijn kleiner, waardoor er minder prikkels zijn en er is meer extra hulp. De leerdoelen (wat kinderen aan het eind van de schooltijd moeten kunnen) zijn dezelfde als op en gewone school.

Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig of specialistische ondersteuning? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs hebben expertise op het gebied van leren, gedrag, taalspraak, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.

Vroeger werden scholen voor speciaal onderwijs ingedeeld in vier soorten. Die werden ‘clusters’ genoemd. Nu is dat niet meer zo. Maar toch worden die clusters soms nog zo genoemd. Daarom leggen we hier uit wat de verschillende clusters zijn:

Cluster 1   Blinde of slechtziende kinderen (visueel gehandicapte leerlingen).

Cluster 2   Dove en slechthorende kinderen. Ernstige taal- en spraakproblemen.

Cluster 3   Lichamelijke handicap of verstandelijke beperking. Zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen of kinderen met epilepsie.

Cluster 4   Kinderen met gedragsproblemen en psychiatrische problemen.

Er kan een wachtlijst zijn voor het speciaal (basis)onderwijs. Tot het moment dat uw kind daar terecht kan, blijft de zorgplicht bij de huidige school. Deze school moet onderwijs blijven geven tot de plaatsing elders geregeld is.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of toegekend arrangement?

Als u het niet eens bent met het besluit van het samenwerkingsverband, of als u het niet eens bent met het advies over de toelaatbaarheidsverklaring, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dat bezwaar (per brief of per mail) levert u in bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband stuurt uw bezwaar en de bijbehorende documenten door aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie (LBT). De LBT geeft vervolgens een advies aan alle betrokkenen. Het advies is juridisch niet bindend, maar wel zeer zwaarwegend voor alle betrokkenen.

Meer informatie vindt u in het document Procedure bezwaar.

Hoe is het vervoer naar het speciaal (basis)onderwijs geregeld?

Als uw kind naar het SBO of SO gaat, dan komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente voor vervoer. Het kan zijn dat de kosten voor het openbaar vervoer worden vergoed of dat uw kind recht heeft op taxivervoer. Met een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O kunt u op de website van de gemeente een aanvraag voor een vergoeding indienen. Voor meer informatie, neem contact op met uw gemeente.

Hoe wordt omgegaan met privacygevoelige informatie van mijn kind?

Wij gaan zeer zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen over uw kind. Dit is vastgelegd is ons privacyreglement dat voldoet aan de wetgeving AVG. School betrekt u altijd vooraf als er informatie over uw kind naar het samenwerkingsverband wordt verstuurd. Om de gegevens van uw kind veilig uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband maken we gebruik van een beveiligd systeem: Kindkans. Mocht het daarnaast nodig zijn privacygevoelige informatie per mail te versturen dan gebeurt dit vanuit het samenwerkingsverband altijd via een beveiligd mail systeem, Zivver.