Organogram

Home > Over ons > Organogram

SWV Aan den IJssel is als volgt georganiseerd:

  • De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een afvaardiging van de aangesloten schoolbesturen, aangevuld met twee externe leden. In de komende planperiode wordt de werkwijze van de RvT geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
  • De directeur-bestuurder heeft de leiding over het samenwerkingsverband en het strategische beleid. De directeur-bestuurder is ook verantwoordelijk voor het stafbureau.
  • De commissie voor de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs (commissie TLV) valt onder de directeur-bestuurder.
  • Het samenwerkingsverband kent een Ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit vier ouders en vier medewerkers van scholen.

Naast het formele organogram is er een belangrijke rol weggelegd voor drie overleggremia: de beleidsadviesgroep, de klankbordgroep en de lokale werkkringoverleggen.