Raad van Toezicht

Home > Over ons > Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur
en op het samenwerkingsverband als geheel.

Andere taken van de Raad van Toezicht zijn:

  • goedkeuren van de begroting en het jaarverslag;
  • toezicht houden op naleving door het bestuur van wet- en regelgeving en de Code Goed Bestuur;
  • toezicht houden op rechtmatige verwerving en bestemming van middelen;
  • het benoemen van de accountant.

De RvT heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming voor de RvT voor.

 

Vergaderingen Raad van Toezicht

De RvT komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar. De onafhankelijk voorzitter leidt de vergaderingen. De agenda wordt opgesteld door de directeur-bestuurder samen met de onafhankelijk voorzitter. De agenda bestaat uit een toezichtgedeelte en een adviserend/informerend gedeelte.

Twee keer per jaar vergaderen de RvT en de Ondersteuningsplanraad (OPR) gezamenlijk. Daarnaast gaan de RvT en de OPR minimaal één keer per jaar op werkbezoek.

In de komende planperiode evalueren we de werkwijze en inrichting van de RvT.