Samenwerking met partners

Home > Over ons > Samenwerking met partners

Sterke samenwerking met partners is een van de speerpunten uit ons ondersteuningsplan.

Partners in het sociaal domein

Met partners in het sociaal domein bedoelen we de professionals vanuit het preventieve gemeentelijke aanbod tot en met de professionals die betrokken zijn bij de inzet van curatieve, geïndiceerde jeugdzorg. Concreet vallen hieronder: de Centra voor Jeugd & Gezin van de aangesloten drie gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel (Stichting Zo), Capelle aan den IJssel (Centrum Jeugd en gezin) en Krimpen aan den IJssel (Krimpen sociaal team), GGD, leerplichtambtenaren en de professionals in de gemeentelijke toegang.

Gemeenten

In het werkgebied van het samenwerkingsverband liggen drie gemeenten: Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel), Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het vormgeven en onderhouden van een dekkend netwerk van (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en preventieve en curatieve jeugdhulp (zie ‘partners in het sociaal domein hierboven).

Het samenwerkingsverband en de gemeenten trekken samen op. Met een gezamenlijke ontwikkelagenda geven we vorm aan de belangrijkste doelstellingen.

Partners voor kleinschalige onderwijs-zorgvoorzieningen

Binnen het samenwerkingsverband hebben we een aantal kleinschalige initiatieven die bijdragen aan leerrecht. Ze worden georganiseerd binnen het regulier en het speciaal basisonderwijs en in combinatie met jeugdhulp:

  • Herstart: een zeer intensief, kortdurend onderwijs-zorgarrangement in samenwerking met de Piloot, een school voor speciaal onderwijs.
  • Combinaties van zorg en onderwijs bij zorg- en behandelcentra Citykids en het ABA Huis voor kinderen die vanuit zorg en dagbesteding toegroeien naar het volgen van onderwijs.
  • OCTA: groepsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen die een andere leeromgeving behoeven. In de komende periode werkt het samenwerkingsverband, samen met de gemeenten, aan het door ontwikkelen van dit aanbod, zodat het ook toegankelijk wordt voor dubbel bijzondere leerlingen.

In het ondersteuningsplan is hier meer over te lezen.

Scholen voor speciaal onderwijs

In onze regio zijn er geen scholen voor speciaal onderwijs (SO). We werken samen met scholen voor speciaal onderwijs in Rotterdam en met samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Leerlingen kunnen met een TLV van ons samenwerkingsverband terecht bij een SO-school van een ander samenwerkingsverband.

Voorschoolse voorzieningen

Het realiseren van goede informatie-uitwisseling en actieve samenwerking tussen de voorschoolse periode en de school voor primair onderwijs is belangrijk. Dit voorkomt dat er tijd verloren gaat of zaken dubbel gedaan worden en waar nodig kan extra zorg sneller ingezet worden. Dat is in het belang van het kind, de ouders en de school. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten investeren in de kwaliteit van de signalering door hun medewerkers. Scholen moeten de signalen serieus nemen en ernaar handelen.

De rol van het samenwerkingsverband is voorwaardenscheppend, ondersteunend en meedenkend, bijvoorbeeld door hieraan via casuïstiek aandacht te besteden in regionale bijeenkomsten (klankbordgroep of lokaal kringoverleg) en waar nodig in overleg te treden met de betrokken gemeenten. Streven daarbij is te komen tot een optimali­sering van de informatieoverdracht en de procedures van aanmelding en toelating.

Voortgezet onderwijs

Er bestaan grote verschillen tussen de pedagogische infrastructuur van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit kan een vloeiende overgang bemoeilijken, in het bijzonder voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte of hulpvraag. Dit vraagt om het vroegtijdig bespreken van signalen met betrekking tot de leerlingen in een kwetsbare positie door het primair- en voortgezet onderwijs. Het gaat hier niet altijd om arrangementen, maar ook om impliciet aanwezige ondersteuning.

Het samenwerkingsverband onderzoekt, in samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond, in de komende planperiode hoe de doorgaande leer- en ondersteuningslijn kan worden versterkt.

Andere samenwerkingsverbanden in de regio

  • Voor beleidsmatige ontwikkelingen geldt dat er afspraken zijn en/of regelmatig overleg wordt gevoerd met de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, RiBA, Delflanden, PO Midden Holland en Berséba, over hoe complexe vraagstukken beleidsmatig vertaald kunnen worden. Het gaat dan om het mogelijk maken van combinaties tussen onderwijs en dagbesteding, het bundelen van budgetten en het implementeren van Integraal Arrangeren.
  • De (bovenregionale) samenwerking met de partners in de regio speelt ook een grote rol bij het aanbod voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen. In de eerste plaats gaat dit om leerlingen die gebaat zijn bij onderwijs op een SO-school. Hiervoor werkt het samenwerkingsverband samen met PPO Rotterdam. In de tweede plaats gaat dit om aanbod voor leerlingen die heel bijzondere ondersteuning vragen. Dit aanbod vraagt expertise, is vaak kleinschalig, kostbaar en gaat gepaard met complexere financiering en organisatie. De continuïteit van dit aanbod is afhankelijk van de vraag, het aantal leerlingen en de samenwerking met leerplicht en jeugdhulp, mede omdat het leerlingen betreft die soms nog geen onderwijs genoten hebben;
  • Tenslotte werkt het samenwerkingsverband samen met PPO Rotterdam, aanpalende samenwerkingsverbanden en Stichting MEE in het vormgeven van het ouder- en jeugdsteunpunt.

GGZ-instellingen

We werken samen met speciale voorzieningen voor leerlingen die tijdelijk overdag of residentieel in een instelling verblijven, zoals leerlingen die in (dag)klinische behandeling zijn bij een GGZ-instelling of in een voorziening voor dagbesteding onderwijs volgen. Zij worden, gedurende de periode dat ze daar zijn, uitgeschreven bij de eigen school en ingeschreven bij de school die verbonden is aan de instelling (open residentieel onderwijs). Als de behandeling beëindigd is, gaat de leerling terug naar de reguliere school van herkomst of wordt aangemeld bij een andere school.  

Scholen voor onderwijs aan nieuwkomers

Leerlingen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, kunnen worden ingeschreven bij een school voor onderwijs aan nieuwkomers. De intentie is dat deze leerlingen na uiterlijk 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Onze scholen maken met de gemeenten afspraken over het verzorgen van het onderwijs aan deze doelgroep. Meer informatie hierover staat in bijlage 13 van het ondersteuningsplan.

Cluster 1 en 2

Scholen gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking (cluster 1) en aan leerlingen met een communicatieve beperking (cluster 2) behoren bestuurlijk niet tot het samenwerkingsverband. Om voor deze leerlingen wel passend aanbod te organiseren, is er contact met de volgende instellingen:

  • Bartiméus en Koninklijke Visio voor cluster 1;
  • Kentalis en Auris voor cluster 2.

Deze organisaties verzorgen specialistisch onderwijskundige begeleiding in de regio, variërend van ambulante ondersteuning in regulier of speciaal onderwijs tot plaatsing in een onderwijsvoorziening voor cluster 1 of cluster 2. Toeleiding naar deze ondersteuning kan worden aangevraagd bij het aanmeldpunt van de betreffende instelling. Het samenwerkingsverband heeft jaarlijks een gesprek met het coördinatieteam van cluster 1 en 2 om terug te blikken en afspraken te maken voor de komende periode.

Andere partners

Bij leerlingen met complexe problematiek die bijvoorbeeld lange tijd in het ziekenhuis verblijven of chronisch ziek zijn, komen soms andere partijen in beeld. We zoeken de samenwerking op met deze partijen om samen te bekijken hoe we het onderwijs- en ondersteuningsaanbod kunnen inrichten.