Handige links

Home > Scholen > Handige links

Inclusiever onderwijs

Naar inclusiever onderwijs

Platform Naar Inclusiever Onderwijs voert activiteiten uit die vooral gericht zijn op de ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs.

Samen sterk zonder stigma

Stigmatisering speelt ook op school. Kinderen die anders zijn of lijken dan anderen, komen vaak in een hokje terecht.

 

Dyslexie

Dyslexie Centraal

Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

Steunpunt Dyslexie

Het Steunpunt Dyslexie zet zich in voor kinderen met dyslexie. We willen een duidelijke bron van informatie zijn voor kinderen met dyslexie en hun ouders. Het doel van het steunpunt is het bieden van steun aan dyslectici en het bevorderen van kennisoverdracht van de wetenschap naar de praktijk.

Stichting Dyslexie Nederland

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.

 

Dyscalculie

Reken Web

Informatie over dyscalculie van het Freudenthal Institute, het expertisecentrum Reken- en Wiskundeonderwijs van de Universiteit Utrecht.

Dyscalculie

Informatie van de overheid over hoe leerlingen met dyscalculie op school worden begeleid.

 

Hoogbegaafdheid

Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit en Talentontwikkeling

Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid, Creativiteit & Talentontwikkeling draagt NTCN bij aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid

Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid Stichting Plato (LICH) is actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen.

 

Autisme

Landelijk Netwerk Autisme

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Schoolverzuim

PATS

PATS (Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim) is een gestructureerde methode van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van een ziekgemelde leerling, waarbij de partijen binnen het ondersteuningsteam intensief samenwerken.

MAS

MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) is een integrale aanpak van schoolverzuim. Deze aanpak is ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC), Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie.

Thuiszitters

Aanwezig op school

Over preventieve aanpak van verzuim op school.

 

Veiligheid

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jeugdbeschermingsplein

Maak je je ernstige zorgen over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen? En leidt vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat? Dan kunnen professionals Capelse (of Krimpense) kinderen tot 18 jaar aanmelden bij het Jeugdbeschermingsplein.

 

Nieuwkomers / vluchtelingen

LOWAN

Actuele en relevante informatie omtrent het nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.

 

Zieke leerlingen

Ziezon

Het netwerk Ziezon is hét landelijk expertisenetwerk voor ziek zijn & onderwijs. Alle consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Samen met de betrokken leerkracht(en), intern begeleiders, schoolleiders, medische professionals en de ouders van deze leerlingen wordt een doelgerichte aanpak opgesteld.