Ondersteuning aanvragen

Home > Scholen > Ondersteuning aanvragen

Scholen kunnen ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband in de vorm van
expertise, een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring.

 

Advies of ondersteuning aanvragen bij het expertiseteam

Voor ondersteuning op school- of lokale werkkringniveau kan de school het expertiseteam van het samenwerkingsverband inschakelen. Leden van het expertiseteam kunnen ondersteuning bieden aan de leerkracht, ouders, de intern begeleider en de directie. Het expertiseteam biedt geen ondersteuning aan individuele leerlingen.

Op de pagina van het expertiseteam lees je meer over de werkwijze van het expertiseteam en hoe het expertiseteam ingeschakeld kan worden.

 

Een extra ondersteuningsarrangement aanvragen

Wil een school aan een leerling, die op basis van toewijzingscriteria recht zou hebben op plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO), een aanbod blijven bieden? Dan kan de reguliere school bij het samenwerkingsverband een extra ondersteuningsarrangement (BAO+ arrangement) aanvragen. Een speciale basisschool kan, om doorverwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen, een SBO+ arrangement aanvragen.

 • Het aanvragen van een individueel extra ondersteuningsarrangement verloopt volgens een vaste procedure via de commissie TLV. Deze procedure staat hieronder beschreven.
 • Het aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement voor een groep leerlingen kan door middel van een ontwikkelplan worden aangevraagd bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen

Heeft de school alles gedaan wat onder de basisondersteuning valt? En zijn de extra ondersteuningsmiddelen ook ingezet maar niet toereikend? Dan kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij de commissie TLV van het samenwerkingsverband.

De stappen van een aanvraag

 1. De school stelt een dossier samen volgens de regels van het beoordelingskader.
 2. Het dossier wordt met de ouders/verzorgers besproken. Zij ondertekenen een aanvraagformulier TLV*.
 3. De school dient het dossier in bij het samenwerkingsverband via Kindkans.
 4. Het secretariaat van het samenwerkingsverband bekijkt of het dossier volledig is. Zo niet, dan krijgt de school het verzoek om het dossier compleet te maken.
 5. De coördinator van de commissie TLV vraagt twee deskundigen om het dossier te beoordelen.
 6. De twee deskundigen beoordelen onafhankelijk van elkaar en rekening houdend met de wettelijke bepalingen en het ‘Beoordelingskader TLV en extra ondersteuning’ het dossier. Ze brengen vervolgens ieder een advies uit aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.
 7. De directeur-bestuurder neemt een besluit.
 8. De school en de ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het besluit. Wordt de toelaatbaarheidsverklaring toegekend? Dan ontvangen de school en de ouders/verzorgers deze verklaring.
 9. Met de toelaatbaarheidsverklaring melden de ouders/verzorgers hun kind aan op de betreffende SBO- of SO-school.

*  De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan, niet de ouders. In een enkel geval komt het voor dat ouders het niet eens zijn met de aanvraag. De school kan dan toch een TLV aanvragen als zij kan onderbouwen waarom deze van belang is voor het kind.

 

De beoordeling van TLV-aanvragen

Bij het nemen van een besluit over een aanvraag bekijkt de commissie TLV of aan ‘beslisregels’ voldaan is. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende zaken:

 • Er is gehandeld volgens de privacywetregel;
 • De school levert een volledig ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) aan;
 • Als het gaat om een onderwijs-zorgarrangement is er een zorgindicatie;
 • Ouders/verzorgers zijn betrokken bij de aanvraag en hebben instemming gegeven voor het handelingsdeel van het OPP;
 • De leerling is betrokken geweest (hoorrecht);
 • De school heeft aan haar inspanningsverplichtingen voldaan.

Meer hierover is te lezen in de checklist van het beoordelingskader commissie TLV.

Kindkans

Scholen kunnen aanvragen voor de commissie TLV (BAO+ arrangement, SBO+ arrangement, Herstart arrangement of TLV voor SBO en SO) indienen via Kindkans. In de handleiding Kindkans vind je uitleg daarover. Scholen en externe partners beschikken over de inloggegevens.

Heb je geen inloggegevens? Neem dan contact op met het secretariaat van het samenwerkingsverband via info@aandenijssel.nl.