Veelgestelde vragen

Home > Scholen > Veelgestelde vragen

Hieronder vind je allerlei vragen en antwoorden voor professionals. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Samenwerkingsverband

Wat is een samenwerkingsverband?

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) in een bepaald gebied werken samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over wat elke school moet bieden, met andere woorden wat de basisondersteuning is van de scholen. Daarnaast maken de scholen afspraken over hoe zij extra ondersteuning voor kinderen regelen en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Om ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen passend onderwijs beschikbaar is, werken scholen samen in een regionaal samenwerkingsverband. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten. Het afgesproken onderwijs- en ondersteuningsaanbod moet dekkend zijn voor de regio. Dat betekent dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan, dat iedere vier jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Onderwijs, zorg en ondersteuning

Voor welke leerlingen moet een ontwikkelingsperspectiefplan worden opgesteld?

Wanneer een leerling extra ondersteuning krijgt, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Reguliere basisscholen hoeven geen ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder de basisondersteuning, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. Het is wel wenselijk om alvast een OPP op te stellen.

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectiefplan staan?

De OPP’s omvatten in elk geval de door de inspectie aangegeven verplichte onderdelen:

  • De verwachte uitstroombestemming van de leerling;
  • De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren);
  • Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en – indien aan de orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Het OPP wordt twee keer per schooljaar met ouders en de leerling geëvalueerd en ondertekend. Als ouders het niet met het OPP eens zijn, kunnen zij terecht bij de geschillencommissie voor ouders.

Hoe vraag ik een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan?

Nadat met de ouders, leerling en andere betrokkenen is gesproken, kan het bevoegd gezag van een school een TLV-verklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Wat er voor een aanvraag nodig is, staat in het Beoordelingskader TLV en extra ondersteuning. Het dossier wordt in Kindkans gezet en het samenwerkingsverband neemt het in behandeling. Op deze pagina staat hoe de procedure verloopt.

Bij wie kan ik terecht voor problemen rondom Kindkans?

Voor vragen rondom Kindkans kunt u terecht bij het secretariaat van het Samenwerkingsverband. Scholen kunnen vragen om een account, zodat zij een dossier in Kindkans kunnen zetten. Andere instanties kunnen geen dossier in Kindkans zetten. Een kind dat (nog) geen school heeft, wordt door ouders eerst aangemeld bij een school. Deze school kan het dossier van het kind in Kindkans zetten, bijvoorbeeld als er een TLV voor het SBO of SO moet worden aangevraagd.

Wat is een BAO+/SBO+ arrangement en hoe wordt dat aangevraagd?

Voor alle leerlingen bij wie de reguliere basisschool de intentie heeft om binnen het basisonderwijs aanbod te blijven bieden én die op basis van de beoordelingscriteria TLV recht zouden hebben op een plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs, kan de school bij het samenwerkingsverband een extra ondersteuningsarrangement aanvragen. We noemen dit een BAO+ arrangement. Het doel is om de leerling of leerlingen thuisnabij onderwijs en specialistische ondersteuning te beiden op hun eigen school, om zo plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs te voorkomen en toe te groeien naar meer inclusie.

Ook het speciaal basisonderwijs kan een extra arrangement aanvragen. Een dergelijk arrangement heet een SBO+ arrangement.

Het aanvragen van een individueel extra ondersteuningsarrangement verloopt via de commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (commissie TLV) via de geldende procedure. Het aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement voor een groep leerlingen kan door middel van een ontwikkelplan aan te leveren, worden aangevraagd bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

Zorgplicht, aanmelding en toelating van leerlingen

Betekent de zorgplicht dat een school elk kind dat wordt aangemeld moet aannemen?

Zorgplicht betekent niet dat een school elk kind moet aannemen. Als een kind wordt aangemeld bij een school, moet deze school onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden. Is dat niet het geval, dan heeft de school de verantwoordelijkheid om, in overleg met de ouders, een passende plek te vinden op een andere school. Een school heeft daarvoor 6 weken onderzoekstijd. Dit kan verlengd worden met 4 weken.

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?

Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school. Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ze dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school moet vervolgens de aanvraag in behandeling nemen en een passende plek bieden. Soms worden kinderen aangemeld voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in.

Heeft een school ook zorgplicht als ouders hun kind aanmelden terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere school?

Ja. Als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. Ook als de leerling al op een andere school onderwijs volgt. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders ontevreden zijn over het passend aanbod van de school waar hun kind al is ingeschreven.

Mag een school een leerling weigeren omdat de school vol is?

Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is.

Transparant toelatingsbeleid
De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven over het beleid. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsingsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regelingen of voor bepaalde postcodegebieden. Ook dit moet dan vermeldt staan in de schoolgids of op de website.

Niet toegestaan beleid
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag niet worden benadeeld ten opzichte van overige leerlingen. Ook niet toegestaan is bijvoorbeeld beleid dat een maximum stelt aan de toelating van het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft of beleid dat erop is gericht om voorrang te geven aan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte.

Als een school vol zit en ouders melden hun kind (schriftelijk) aan, dan heeft het schoolbestuur geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs voor deze leerling. Ook niet als het schoolbestuur de leerling op een wachtlijst plaatst. Maar het mag nooit zo zijn dat een samenwerkingsverband geen passende plaats biedt aan een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Er is dan namelijk geen sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod.

Is er een verklaring van het Samenwerkingsverband nodig om een residentiele leerling te plaatsen op een (V)SO-school?

Nee, er is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling mogen direct onderwijs volgen op de (V)SO-school waar de instelling een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Dit is om te voorkomen dat leerlingen (lang) moeten wachten op een verklaring van het samenwerkingsverband voordat zij onderwijs kunnen gaan volgen. Het is wel belangrijk om bij het Samenwerkingsverband te melden dat een leerling de overstap maakt naar een residentiële instelling.

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)

Hoe gaat de overdracht van basisschool naar middelbare school?

Wanneer een kind overstapt van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO), zorgen we dat de ontwikkeling, het leerproces en de daarbij geleverde ondersteuning op elkaar aansluiten. Dit gebeurt onder meer door een (veilige) overdracht van gegevens en door een nauwe samenwerking tussen de twee samenwerkingsverbanden (SWV Aan den IJssel en Koers VO). 

Ouders worden door het basisonderwijs begeleid in het proces naar passend vervolgonderwijs voor hun kind. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ondersteunt dit proces waar mogelijk.

Meer informatie over de overstap naar het VO is te vinden op https://www.koersvo.nl/de-overstaproute/

Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan voor een leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat?

De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs waar de leerling wordt aangemeld moet de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat doet de school bij het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de leerling woont.