Expertiseteam

Voor ondersteuning op school- en lokaal werkkringniveau kan de school het expertiseteam van het samenwerkingsverband inzetten. Het expertiseteam bestaat uit gedragswetenschappers en begeleiders passend onderwijs, die onderling de taken verdelen op basis van expertise en beschikbaarheid. Leden van het expertiseteam kunnen ondersteuning bieden aan de leerkracht, ouders, de intern begeleider en de directie.

 

Dit doet het expertiseteam

Het expertiseteam ondersteunt de scholen bij het realiseren van inclusief onderwijs door:

 • het verbreden van de basisondersteuning;
 • coaching bij het inrichten van het extra ondersteuningsaanbod;
 • procesbegeleiding bij het vormgeven van inclusief onderwijs.

De hulpvraag kan bijvoorbeeld gaan over:

 • advies op leerlingniveau, het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften;
 • procesbegeleiding;
 • coaching van de leerkracht bij de begeleiding van een leerling of groep of versterking van het klassenmanagement;
 • begeleiding van een groep (groepsdynamica);
 • coaching van de intern begeleider;
 • een schoolbreed thema over passend/inclusief onderwijs.

Het expertiseteam biedt geen ondersteuning aan individuele leerlingen. Daarvoor kan de school middelen vanuit de basis– en extra ondersteuning inzetten.

 

Werkwijze van het expertiseteam

Aan elke school zijn twee vaste leden van het expertiseteam verbonden: een gedragswetenschapper en een begeleider passend onderwijs. Een van beiden is het eerste aanspreekpunt (contactpersoon) voor de scholen.

Het expertiseteam inschakelen

Meestal wordt het expertiseteam ingeschakeld via de intern begeleider. Hiervoor kan het aanmeldformulier expertiseteam gebruikt worden. Hierbij is het volgende belangrijk:

 • Deel het aanmeldformulier op een veilige manier, via Zivver of KindKans.
 • Ouders/verzorgers moeten toestemming geven voor betrokkenheid van het expertiseteam.
 • Is een leerling 12 jaar of ouder? Dan moet deze zelf ook toestemming geven.

Als het expertiseteam ondersteunt bij een groep, dan is de school verantwoordelijk om de ouders hierover vooraf te informeren.

Samenwerking en overleg tussen school en expertiseteam

 • Minimaal één keer per schooljaar bespreekt de contactpersoon met de intern begeleider welke hulpvragen er zijn en met welke expertise de school het beste geholpen wordt.
 • De contactpersoon van het expertiseteam maakt vast onderdeel uit van het schoolondersteuningsteam (SOT), dat twee tot vier keer per jaar bij elkaar komt.
 • Tussentijdse gesprekken met externen woont het expertiseteam alleen bij als dit voor de ondersteuning van belang is.

Bekostiging en coördinatie van het expertiseteam

De bekostiging en coördinatie van het expertiseteam ligt bij het stafbureau van het samenwerkingsverband. Het aantal uren dat het expertiseteam beschikbaar is, is per school berekend via een verdeelsleutel op leerlingenaantal en het aantal ondersteuningsvragen uit het verleden.

 

Leden van het expertiseteam

Op de pagina Ons team vind je de leden van het expertiseteam.