Extra ondersteuning vanuit het SWV

Home > Scholen > Zo werkt ondersteuning in ons SWV > Extra ondersteuning vanuit het SWV

Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband

Wil een school aan een leerling, die op basis van toewijzingscriteria recht zou hebben op plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO), een aanbod blijven bieden? Dan kan de reguliere school bij het samenwerkingsverband een extra ondersteuningsarrangement aanvragen. We noemen dit een BAO+ arrangement. Een speciale basisschool kan, om doorverwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen, een SBO+ arrangement aanvragen.

 

Extra ondersteuning met een arrangement

Het doel van een arrangement is om de leerling(en) thuisnabij onderwijs en specialistische ondersteuning te bieden op hun eigen school, om zo plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs te voorkomen en toe te groeien naar meer inclusie.

Daarnaast ligt de focus op het versterken van de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school door kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en coaching van leraren door externe professionals. Hierdoor hoeft er voor vergelijkbare ondersteuningsvragen niet opnieuw externe expertise ingeschakeld te worden. Bij elke vorm van leerlinggebonden inzet groeit het lerend vermogen van de school. Dit zorgt voor een verrijking van het onderwijs en helpt bij de beweging naar inclusief onderwijs.

Individueel of voor een groep leerlingen

De extra ondersteuningsarrangementen BAO+, SBO+ en SO+ kunnen voor een enkele leerling (individueel) en voor een groep leerlingen aangevraagd worden. Ook is het mogelijk om samen met andere scholen en partners in het sociaal domein een groepsarrangement aan te vragen. Het arrangement heeft altijd een tijdelijk karakter.

Aanvragen van extra ondersteuningsarrangementen

  • Het aanvragen van een individueel extra ondersteuningsarrangement BAO+, SBO+ of SO+ verloopt volgens een vaste procedure via de commissie TLV.
  • Het aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement voor een groep leerlingen kan door middel van een ontwikkelplan worden aangevraagd bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning voor crisissituaties

Soms zijn de ondersteuningsvragen van een leerling dermate complex dat het bestaande aanbod niet passend is en er direct hulp moet worden geregeld. Dat kan via de orthopedagoog van het samenwerkingsverband: deze kan besluiten om een crisisbudget toe te kennen.

De voorwaarde is dat de school de basis- en extra ondersteuning al ingezet heeft en dat aan alle voorwaarden van handelingsgericht werken voldaan is. Dit laatste betekent dat de orthopedagoog van het samenwerkingsverband voor de betreffende casus al onderdeel is van het schoolondersteuningsteam (SOT).