SBO en SO

Hoewel zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen, komt het voor dat speciaal (basis)onderwijs beter passend is, voor een korte of langere periode. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt deze, in overleg met de ouders/verzorgers, aan bij het samenwerkingsverband. De ouders/verzorgers worden actief betrokken bij dit proces en altijd op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag.

 

Proces toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen

Voor een plaatsing op een S(B)O school is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Voordat gedacht wordt aan een TLV is het belangrijk dat de juiste stappen zijn gezet. Het beoordelingskader van de TLV geeft hier duidelijkheid over. Daarin staat bijvoorbeeld dat de school eerst regelmatig overleg heeft met de ouders/verzorgers, de leerling wordt gehoord, er een ontwikkelingsperspectief (OPP) is opgesteld, interne en externe hulp is ingezet en geëvalueerd, externen zijn betrokken en er in een overleg met het schoolondersteuningsteam besproken en onderzocht is of een andere basisschool de ondersteuning wel kan bieden.

Hoe de aanvraag van een TLV verloopt is te zien in dit stroomschema en te lezen op deze pagina.

 

Tijdelijk of voor de hele schoolloopbaan

Op de TLV staat voor welke periode deze afgegeven wordt en er wordt een vermelding gedaan over eventuele terugplaatsing. Sommige kinderen zijn erbij gebaat om (een deel van) de schoolloopbaan onderwijs te volgen op een S(B)O-school. Voor andere kinderen geldt dat zij na een tijdje de overstap maken naar een reguliere school of dat zij ingeschreven blijven staan op een reguliere school, maar tijdelijk gebruik maken van S(B)O-expertise.

 

Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)

Binnen het samenwerkingsverband kunnen leerlingen terecht op drie verschillende SBO-scholen die specifieke ondersteuning bieden aan leerlingen. De komende planperiode verbreedt het SBO de toeleiding zodat meer kinderen binnen de regio opgevangen kunnen worden.

 

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)

Er zijn geen SO-scholen in onze regio. Leerlingen die beter tot hun recht komen op een school voor speciaal onderwijs kunnen, met een toelaatbaarheidsverklaring vanuit het eigen samenwerkingsverband, terecht op een speciaal onderwijs school binnen een ander samenwerkingsverband/regio.

 

Aanvraag TLV voor kinderen die nog niet naar een reguliere basisschool gaan

Voor jonge kinderen met zeer intensieve  onderwijsbehoeften die nog niet zijn ingeschreven op een school, werkt het proces anders. De ouders melden hun kind rechtstreeks aan bij de school voor speciaal (basis)onderwijs. Ze worden daarbij ondersteund door de deskundigen die al bij het kind betrokken zijn in de voorschoolse periode. Deze deskundigen kunnen meedenken welke school het meest passend is. Zij kunnen advies vragen aan het samenwerkingsverband. De school voor speciaal (basis)onderwijs waar het kind is aangemeld doet vervolgens de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband.