Schoolondersteuningsteam (SOT)

Home > Scholen > Zo werkt ondersteuning in ons SWV > Schoolondersteuningsteam (SOT)

Voor sommige leerlingen en/of gezinnen is extra ondersteuning nodig op school en/of thuis. Als de school zelf geen antwoord heeft op de ondersteuningsvraag, organiseert de intern begeleider (IB’er) een schoolondersteuningsteam (SOT) met externe partners en ouders.

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit:

  • de ouders/verzorgers van de leerling;
  • de leerkracht;
  • de intern begeleider;
  • specialisten uit het eigen schoolbestuur en/of specialisten vanuit het expertiseteam van het samenwerkingsverband waaronder een gedragswetenschapper of een begeleider passend onderwijs;
  • een specialist vanuit de jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin, Stichting Zo!, Krimpens Sociaal Team);
  • eventueel andere externen zoals een jeugdverpleegkundige, jeugdarts, leerplichtambtenaar, specialist uit de voorschoolse voorziening, logopediste of fysiotherapeute of ambulant begeleider.

 

Doel van het schoolondersteuningsteam overleg

Tijdens het schoolondersteuningsteam overleg wordt onder regie van de school een integrale oplossing gezocht. Dit gebeurt zo vroeg mogelijk. Op die manier proberen we zwaardere ondersteuning waar mogelijk te voorkomen. We trekken samen op en nemen samen verantwoordelijkheid.