Zorgplicht

Home > Scholen > Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld.

 

Zorgplicht tijdens de aanmeldprocedure

Tijdens de aanmeldprocedure geldt dat scholen een passend aanbod regelen voor kinderen die schriftelijk zijn aangemeld. Als het nodig is, kan dit een aanbod zijn samen met andere scholen in de lokale werkkring, met een arrangement op de school van aanmelding of met jeugdhulp.

Blijkt in de onderzoeksperiode dat de school van aanmelding echt geen passend aanbod kan bieden? Dan zoekt de school samen met ouders een andere school waar het kind kan worden geplaatst. De termijn voor het zoeken naar een andere plek is 6 weken en kan verlengd worden tot een wettelijke termijn van maximaal 10 weken.

 

Zorgplicht voor kinderen die al op school zitten

Voor leerlingen die al op een school zitten, geldt dat de school voor alle leerlingen een passend aanbod realiseert. Dat kan de school zelf doen of in samenwerking met partners. Als blijkt dat niet voldoende ondersteuning kan worden geboden, zoekt de school samen met ouders een school die wel een passend aanbod kan bieden en waar de leerling kan worden geplaatst. Het expertiseteam van het samenwerkingsverband denkt naar behoefte mee. Als een kind op de wachtlijst staat voor een andere school of zorginstelling, dan blijft de zorgplicht bij de school van herkomst, totdat het kind is ingeschreven bij de nieuwe school. De school moet bijvoorbeeld contact blijven houden met het kind en zorgen voor pakketten leerstof om thuis mee te werken.

 

Als een leerling (nog) geen schoolinschrijving heeft

Na een verhuizing, na verblijf in een instelling of na een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht, kan het voorkomen dat leerlingen (nog) geen schoolinschrijving hebben. De betrokken zorgaanbieders, leerplichtambtenaren en het samenwerkingsverband stimuleren de ouders dan om hun kind zo vroeg mogelijk schriftelijk aan te melden bij een school. Op die manier is er voor een school voldoende tijd om een passend aanbod te organiseren of om een andere school te vinden die passend aanbod kan bieden. Als er sprake is van complexe problematiek en er is nog geen school betrokken, dan kan aan het expertiseteam van het samenwerkingsverband gevraagd worden om mee te denken.

Noot: de zorgplicht van scholen voor cluster 2 houdt op als de indicatie op die school stopt. De school waar de leerling na cluster 2 wordt aangemeld, krijgt dus de zorgplicht voor de leerling.

Doorzettingsmacht

Lukt het de school echt niet om een leerling te plaatsen? Dan kan het samenwerkingsverband gebruik maken van doorzettingsmacht. Dat betekent dat het samenwerkingsverband kan ingrijpen of besluiten kan nemen. Het doel hiervan is dat de leerling zo snel mogelijk op een goed passende school terechtkomt.